Boeken en brochures

Leerlingen verbeelden het verleden. Een handreiking voor docenten.
Auteur: Tessa de Leur
2021, 42 p.  ISBN/EAN: 978-94-6142-024-4

Wat zien leerlingen voor zich wanneer ze denken aan het verleden? De concrete beelden van leerlingen kunnen docenten inzicht geven in kennis en voorkennis, en zelf geconstrueerde beelden kunnen een krachtige aanjager zijn van gesprekken tussen leerlingen over het verleden en de constructie daarvan. Verbeelden van het verleden kan dus nuttig zijn bij het leren en onderwijzen van geschiedenis.

Deze publicatie is bedoeld voor docenten die hun leerlingen het verleden willen laten verbeelden. Het eerste deel richt zich op hoe verbeelding van het verleden eruit kan zien, welke vormen mogelijk zijn en wat indicatoren kunnen zijn van de kwaliteit van een door leerlingen geconstrueerd beeld. Het tweede deel gaat over tekenopdrachten. In vijf voorbeeldlessen worden verschillende mogelijkheden voor de inzet van tekenopdrachten bij geschiedenis onderzocht, en er worden praktische aanwijzingen gegeven over hoe tekenopdrachten ontworpen en uitgevoerd kunnen worden.
U kunt de pdf van de publicatie DeLeur 2021 Leerlingen Verbeelden Het Verleden LEMM Web hier downloaden.

Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken

Eindredactie Arie Wilschut
Auteurs Broer van der Hoek, Hans Keissen, Hessel Nieuwelink, Iris Pauw, Arie Wilschut  2012
117 p. ISBN 978 94 90147 10 5, €15,00
Sinds enige tijd zijn scholen wettelijk verplicht iets te doen aan burgerschapsvorming, zonder dat daarvooreen specifiek schoolvak is ontworpen of aangewezen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de maatschappijvakken in dit verband een belangrijke rol kunnen spelen. In deze publicatie wordt nagegaan met welke opdrachten tot burgerschapsvorming de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer ooit in het leven zijn geroepen en hoe zij aan die opdracht hernieuwd invulling kunnen geven. U vindt hier de pdf van Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken. U kunt ook een gedrukte versie bestellen (15 euro per stuk, excl verzendkosten) bij de VU Boekhandel (zoek de publicatie onder ‘boeken en ebooks’).

 

Talige dimensies van het geschiedenisonderwijs. Een casestudy.
Auteurs: Brenda Stam en Jannet van Drie
2013, 107 p. ISBN 978-94-901-47-11-2.
Geschiedenis is een talig vak. Leerlingen hebben soms moeite met het lezen van teksten en het productief gebruiken van de vaktaal in schrijfopdrachten of de interactie in de klas. Deze publicatie bevat de resultaten van een casestudy. De casestudy kwam tot stand in samenwerking met het Lectoraat Lesgeven in de Multiculturele School van de Hogeschool Utrecht. In de studie is onderzocht in hoeverre de geschiedenisdocent en de methode context, interactie en taasteun (de pijlers van taalgericht vakonderwijs) bieden bij een lessenreeks over de Koude Oorlog (vwo 3). U vindt hier de pdf van de publicatie.

 

Taalgericht vakonderwijs en de mens- en maatschappijvakken. Een handreiking voor opleiders en docenten.
Redactie Jannet van Drie
Auteurs Jannet van Drie, Hans Goudsmit, Fer Hooghuis, Trees van der Hoogt, Lenie Kneppers, Kees van Loon, Ton van der Schans, Brenda Stam 2012
Met bijdragen van Johanna Baart, Gerald van Dijk, Marlies Hummel, Terry de Jongh, Femke Kempers, Lenneke Klören, Gerard Steenhagen, Dave Susan, Rosa Veldman, Marijke Weijs, Hanneke Wensink, Bert Willering
123 p. ISBN 978 94 90147 09 9, €15,00
Deze publicatie is bedoeld als handreiking voor opleiders en docenten voor het basis- en voortgezet onderwijs die aan de slag willen gaan met taalgericht vakonderwijs. De mens- en maatschappijvakken doen een groot beroep op de taalvaardigheid van leerlingen: bij het lezen van schoolboek- en andere teksten, maar ook bij het schrijven en samen praten over het vak. Taalgericht vakonderwijs is een didactische benadering die zich expliciet richt op de talige aspecten van het vak en dient als basis voor deze publicatie. U vindt hier de pdf van Taalgericht vakonderwijs en de mens- en maatschappijvakken. U kunt ook een gedrukte versie bestellen (15 euro per stuk, excl verzendkosten) bij de VU Boekhandel (zoek de publicatie onder ‘boeken en ebooks’).

 

Orientatiekennis toetsen. Analyse en handreiking
Auteurs: Marcel van Riessen, Albert Logtenberg en Bas van der Meijden
Deze publicatie (2009) is bedoeld als handreiking aan docenten geschiedenis in havo en vwo die in het schoolexamen voor de opgave staan de beheersing van oriëntatiekennis te toetsen. Ze wil ook bijdragen aan de discussie over de toetsing van oriëntatiekennis.

U kunt deze publicatie bestellen via secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl
U kunt deze publicatie ook als pdf downloaden.

Vakintegratie in de Mens- en Maatschappijvakken. Theorie en praktijk
Auteurs: Carla van Boxtel (red.), Hans Bulthuis, Hans Goudsmit, Fer Hooghuis, Berend Jan Mulder,
Peter Smulders, Brenda Stam, Christiaan Steenstra, Charlotte Waskowskij, Bert de Weme
Deze publicatie (2009) is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over theorie en praktijk van een geïntegreerde aanpak in de mens- en maatschappijvakken. Het theoriedeel bespreekt de uitgangspunten, benaderingen en discussies over vakintegratie in de nationale en internationale literatuur. Het praktijkdeel geeft zicht op de uitwerking van een geïntegreerde aanpak in methodes, de ervaringen van leraren op basisscholen en in de onderbouw van het vmbo en de wijze waarop lerarenopleidingen aandacht besteden aan vakintegratie. De publicatie bevat tevens een beschrijving en vergelijking van de ‘essenties’ van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer.

U kunt deze publicatie bestellen via <span “>secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl
U kunt deze publicatie ook als pdf downloaden.

Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent
Auteurs: Arie Wilschut, Dick van Straaten en Marcel van Riessen.
Uitgever: Coutinho, Bussum
Het handboek (2004) gaat uit van belangrijke competenties van de docent, zoals het bijbrengen van historisch besef, het uitleggen van abstracte begrippen, verhalen vertelen en het leren opbouwen van historische redeneringen. Alle bouwmaterialen komen daarbij aan bod: teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, ict, maar ook musea en omgevingsonderwijs, steeds in verband met de leerdoelen
van geschiedenisonderwijs.